رهبری:امیرکبیر درعرض ۳سال شد امیرکبیر/کارخودتان رابکنید

رهبرانقلاب خطاب به دولت: امیرکبیر درعرض ۳ سال شد امیرکبیر/ بجای حواشی و فعالیتهای انتخاباتی، کار خودتان را بکنید